052-2764662 Call 052-2764662
אודות המשרד

תנאי השימוש באתר

כללי

השימוש באתר www.ttlaw.co.i/ הינו בכפוף לתנאים שלהלן. משמעות הדבר הינה כי בעצם כניסתך לאתר הינך חותם ומקבל על עצמך את כל תנאיו של הסכם שימוש זה. כן כפוף השימוש באתר, לתנאי השימוש של חברת "לייב סיטי", ולדיני מדינת ישראל.

בכל מקום באתר או בדף תנאי השימוש, בו נכתבה פניה בלשון זכר או נקבה, הכוונה הינה לבני כל המינים.

עו"ד צפריר טל הינו הבעלים של האתר, בכפוף לתנאי ההסכם על חברת לייב סיטי, אשר סיפקה את הפלטפורמה להקמתו.

יובהר כי אין ברעיונות המובאים באתר משום שידול לשכור את שירותיו של הח"מ, וכי כל אחד רשאי וצריך לשכור עו"ד לטיפול בעניינו, או לוותר על שירותים משפטיים מקצועיים, רק לאחר בדיקה וחקירה מעמיקה.

 

אזהרה: עיון באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי:

הנכתב באתר אינו ייעוץ או עצה משפטית, כי אם מאמר מקצועי, פרי עתו של עורך דין, אשר נועד להרחבת הידע הכללי של המתעניינים בתחום. אין לעשות בדברים כל שימוש מעשי. עיון באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי. תמיד יש להיוועץ בעורך דין בכל בעיה משפטית או אף בהתעורר חשש לבעיה כזו. ולפיכך:

הנוקט בצעד, הליך או מעשה כלשהו בהסתמך על הנכתב באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל תענה נגד הח"מ בכל הנוגע לתוצאות מעשיו, ובכלל זה נזקים כלשהם שנגרמו לו.

על אף המחקר היסודי והבדיקה הקפדנית שעבר האתר, אין להוציא מכלל אפשרות כי באתר נפלו טעויות סופר או שגיאות. המסתמך על האמור באתר מבלי להיוועץ בעורך דין עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין הכתוב באתר מתיימר להציג "מציאות משפטית" או אמת חד משמעית כלשהי, אלא את פרשנותו המשפטית של הח"מ לפני הדברים, כפי שהם משתקפים בספרות המקצועית העדכנית. מטבע הדברים, אין מקרה אחד דומה למשנהו, ואין להחיל את הפרשנות שבאתר על כל מקרה ספציפי כלשהו. תמיד יש להיוועץ בעורך דין לפני קבלת החלטה משפטית.

 

קניין רוחני

האתר, לרבות תוכנו, המאמרים שבו, המידע הכלול בו בין במילים, איורים, גרפיקה, תמונות, אלמנטים עיצוביים ותוכנה מוגנים בחוק זכות יוצרים תשס"ח-2007. יודגש כי זכות היוצרים שייכת לח"מ או ל"לייבסיטי" על פי העניין.

אינך רשאי/ת להעתיק, להדפיס, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת הבעלים. כל זכות אשר לא הוענקה במפורש, אינה ניתנת לאיש ועל ידי שום גורם.

 

בכל עניין, בירור, טענה, הקשורים באתר, יש לפנות לח"מ, לפי המע המצויין מטה.

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם