052-2764662 Call 052-2764662
אודות המשרד

איחור במסירת הדירה? מגיע לכם פיצוי, גם בגין איחור קטן משלושה חודשים

מנקודת ראותו של הקבלן איחור של שבוע-שבועיים במחירת הדירה זה לא איחור - זה דירה שנמסרה בזמן.

אבל מנקודת ראותנו שלנו, הדיירים זה עלול ליצור נזק אדיר: איפה נגור? איפה ילמדו הילדים? מתי נעשה שינויים ושיפרואים אחרונים? כל דייר שלא נכנס לדירה בדיוק במועד שנקבע לו, זכאי לפיצוי. גם אם בחוזה כתוב שעל שלושת החודשים הראשונים, אין פיצוי. כולנו חתמנו על הסעיף הזה - וכולנו זכאים לתבוע פיצויים מהקבלן בגין איחור במסירה, אפילו של יום אחד - למרות הסעיף הזה.

בתי משפט נכבדים, בערכאות שונות אשר דנו בסעיף הידוע לשמצה הנ"ל קבעו, פה אחד. הסעיף הזה הינו סעיף מקפח ואין להעניק לו תוקף אוטומטי. במילים אחרות: אם הייתה סיבה מוצדקת לאיחור במסירה, למשל: פרצה מלחמה, או שביתה, או שחברת החשמל היא שאחרה בחיבור הבניין לחשמל, אז הקבלן איננו אשם ואיננו חייב בפיצוי.

אבל הסעיף הנ"ל איננו צ'ק פתוח לקבלן לדחות את מסירת הדירה בשלושה חודשים, כי זה נוח לו.

אם הקבלן לא יכול להראות נימוק משכנע לאיחור במסירה מגיע לכם פיצוי. נוסחת הפיצוי הינה: לאחר שחלפו 60 ימים ממועד המסירה הקבוע בחוזה, מגיעים לכם פיצויים בגובה 150% מדמי שכירות של דירה דומה או בפיצוי המוסכם בחוזה - לפי הגבוה מביניהם. את הפיצויים אתם יכולים לדרוש ולקבל מיידית, כבר בזמן האיחור.

איחרו לכם במסירת הדירה?

גם אם זה רק בשלושה חודשים, פנו אלינו ונדאג לכם לפיצוי מתאים.

077-7050021

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם