052-2764662 Call 052-2764662
אודות המשרד

חוק צ'קים ללא כיסוי - לקוח מוגבל

קבלת הודעה על הגבלת חשבון?

לקוח מוגבל?

 

קבל את המדריך המלא לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

(אין באמור תחליף לקריאת החוק במלואו וקבלת ייעוץ משפטי מיומן ופרטני)

1. חשבון מוגבל

חשבון מוגבל הוא חשבון שחזרו בו 10 צ'קים בתקופה שלא עלתה על 12 חודשים.

צ'קים חוזרים לעניין זה - מסיבת אין כיסוי מספיק (אם צ'ק גם בוטל וגם לא היה לא כיסוי הוא יימנה).

צ'ק שחזר לפני יותר מ-12 חודשים ימחק מן המניין.

בעליו של חשבון מוגבל הוא : לקוח מוגבל.

2. ההגבלות על לקוח מוגבל

לקוח מוגבל לא יכול למשוך שיקים מחשבון מוגבל ולא יכול לפתוח חשבון חדש במשך שנה.

יואר שלקוח מוגבל יכול למשוך שיקים מחשבונות אחרים שלו.

ויואר גם שלפי הנחיות המפקח על הבנקים, חובה על בנק לפתוח חשבון חדש גם ללקוח מוגבל, ובלבד שהמדובר בחשבון שאין מושכים ממנו שיקים.

 

3. לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות - מוגבל חמור

לקוח מוגבל, אשר בתקופת ההגבלה של חשבון אחד הוגבל חשבון נוסף שלו

או

לקוח שהיה לו בעבר חשבון מוגבל ואותו חשבון הוגבל שנית בטרם חלפו 3 שנים מיום שנסתיימה ההגבלה הקודמת יהיה לקוח מוגבל חמור.

לקוח מוגבל חמור יהיה מוגבל למשך שנתיים, ולא יוכל למשוך שיקים גם מחשבונות אחרים שלו, אף אם אלה לא הוגבלו.

 

פגישת ייעוץ, ללא עלות וללא התחייבות

לבירור אפשרותכם להגשת ערעור על הגבלת חשבונכם 

חייגו:  077-705-0021.

4. הודעה על הגבלת חשבון

לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002, יוצא הבנק שלכם הודעות כדלקמן:

- אחרי 5 שיקים חוזרים הודעה על התראה.

-אחרי 10 שיקים חוזרים הודעה על הגבלה.

ההודעות יוצאות באופן מיידי ואוטומטי לכל המערכת הבנקאית, וזאת תחת הפיקוח של בנק ישראל ובמטרה למנוע מלקוחות מוגבלים לפעול מתחת לרדאר ולפתוח חשבונות בבנקים אחרים.

 

5. BDI

BDI הינה חברה פרטית המחזיקה בנתוני האשראי המועברים לה על פי חוק ומוכרת אותם לכל דורש. בכל פעם שתפנו לקבלת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, לקבלת משכנתה, הלוואה בערבות מדינה וכדומה תבוצע בדיקה של נתוני האשראי שלכם.

עובדת הגבלת החשבון תופיע בדו"ח נתוני האשראי שלכם, ותמשיך להופיע בו שלוש שנים לאחר תום ההגבלה.

הניסיון מלמד, שהבנקים, בלא קשר ל-BDI מנהלים, כל אחד לעצמו רשימה שחורה של לקוחות שהיו מוגבלים בעבר ונוהגים כלפי לקוחות אלה ביד קשה ונמנעים מלהעמיד להם אשראי.

 

6. המועד האחרון לערעור על הגבלת חשבון

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור רשאי לפנות לבית המשפט ולערער על הגבלת החשבון. חשוב לדעת והבנקים, לא יספרו לכם את זה, שהחוק מגביל את המועד האחרון להגשת הערעור עד שבועיים בלבד לאחר חזרת השיק העשירי.

 

7. עילות הערעור

ערעור על הגבלת חשבון הוא בעצם ניסיון לגרוע שיקים ממניין השיקים המסורבים בחשבון, ככל שתעמידו טענות טובות יותר לגבי שיקים רבים יותר, כך גדלים סיכויי הערעור. השאלה אם יש לכם עילת ערעור תקיפה, הינה שאלה מקצועית עליה ניתן לקבל תשובה רק בפגישת ייעוץ פרטנית עם עורך דין.

 

לפגישת ייעוץ, ללא עלות וללא התחייבות

לבירור אפשרותכם להגשת ערעור על הגבלת חשבונכם 

חייגו:  077-705-0021

השאירו פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם